โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัลยา ทองคำ
ครู คศ.3

ว่าที่ รต.หญิง วนิดา เด็จครอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0