โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ สปช.301
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 180,000 บาท (สปช.)
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :