โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทวิต ราษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกัลยา ทองคำ
ครู คศ.3

นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ครู คศ.1

นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
ครู คศ.1

นางสาวภคพร บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ รต.หญิง วนิดา เด็จครอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาขวัญ สุรนันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวกีรติ ข่อยแก้ว
บุคลากรวิทยาศาสตร์

นางสาวจินตนา ไทยแท้
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายอำพล น้อยทา
นักการภารโรง

นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์
ครู คศ.2