โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพุทธชาติ เข็มด้วง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกัลยา ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวภคพร บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายณรัฐกรณ์ เคนคำ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ รต.หญิง วนิดา เด็จครอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางวัชราภรณ์ เกิดคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวสุมณฑา ไหมบัวเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวปาณิศราภรณ์ สุขรดากุล
พนักงานราชการ

นางสาวจินตนา ไทยแท้
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายอำพล น้อยทา
นักการภารโรง