โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทวิต ราษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกัลยา ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวภคพร บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ รต.หญิง วนิดา เด็จครอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนาขวัญ สุรนันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวกีรติ ข่อยแก้ว
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจินตนา ไทยแท้
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายอำพล น้อยทา
นักการภารโรง

นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์
ครู คศ.2