โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร แบบ ป.1ข.1/4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 195,000 บาท (สปช.)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000 บาท (สปช.)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 30,000 บาท (สปช.)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ สปช.301
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 180,000 บาท (สปช.)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 200,000 บาท (สปช.)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงครัว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเก็บพัสดุ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปูน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..