โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา โสภากุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 0885325149
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูเกตุ โยธี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878735236
ชื่อ-นามสกุล : นางทองถวิล ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรัชญา ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิชญา คำเต้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0872022504
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร ตู้คำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ทองน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 0881704728
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0956691283
อีเมล์ : yayee_1973@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819983768
อีเมล์ : tawid_36@hotmail.com