โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
ครู คศ.1

นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวสุมณฑา ไหมบัวเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0