โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม คำพิมพ์พา
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ค. 22 - 6 ส.ค. 23
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร บุญสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ส.ค. 23 - 1 ส.ค. 26
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ส.ค. 26 - 1 พ.ค. 30
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ มาสีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ค. 30 - 10 พ.ค. 32
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพล พวงคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.ค. 32 - 13 ส.ค. 40
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ส.ค. 40 - 11 ธ.ค. 40
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกริช กิติคุณ
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ธ.ค. 40 - 31 มี.ค. 41
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ปัญญา เหมือนช้าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 41 - 30 ก.ย. 46
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ปัญญา เหมือนช้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 46 - 29 ต.ค. 52
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทพร หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค. 52 - 4 ก.พ. 56
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ทองคำ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.พ. 56 - 26 มิ.ย. 56
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมาน รถหามแห
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มิ.ย. 56 - 18 ส.ค. 57
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ทองคำ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ส.ค. 57 - 12 ต.ค.57
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ตุลาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป