โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์
ครู คศ.2

นางวัชราภรณ์ เกิดคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวปาณิศราภรณ์ สุขรดากุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0