โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 200,000 บาท (สปช.)
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :